Język niemiecki: Tworzenie rzeczowników

niemcy

1. Rzeczowniki utworzone od czasowników.

laufen – das Laufen
leben – das Leben

Rzeczowniki te przybierają identyczną formę jak bezokolicznik czasownika (pisany wielką literą). Rzeczowniki odczasownikowe są zawsze rodzaju nijakiego i mają rodzajnik określony. Rzeczowniki odczasownikowe oznaczają daną czynność.

2. Rzeczowniki utworzone od przymiotników, imiesłowów i liczebników.

Rzeczowniki od przymiotników jednosylabowych tworzy się przez dodanie do przymiotnika końcówki -e. Ponadto spółgłoska rdzenna -a, -o lub -u podlega przegłosowi, np. kalt – die Kälte.
Rzeczowniki od przymiotników dwu- i więcej sylabowych tworzy się przez dodanie do przymiotnika końcówki -keit, -heit lub -schaft. Wszystkie utworzone w ten sposób rzeczowniki są rodzaju żeńskiego, np.:einsam – die Einsamkeit, krank – die Krankheit.

Od przymiotników, imiesłowów i liczebników można także utworzyć rzeczowniki oznaczające osoby. Utworzone rzeczowniki odmieniają się jak przymiotniki, czyli do każdego rzeczownika dodajemy końcówkę zgodnie ze schematem końcówek przymiotnika, np.:krank – der/die Kranke, leidend – der/die Leidende, 1. – der/die Erste.

3. Rzeczowniki zdrobniałe

Zdrobnienia w języku niemieckim tworzy się poprzez dodanie koncówek -lein lub -chen. Wszystkie utworzone w ten sposób rzeczowniki są rodzaju nijakiego. Przyrostek -lein używany jest przy rzeczownikach zakończonych na -ch, -g, -ng, dodatkowo samogłoska rdzenna -a, -o, -u podlega przegłosowi, np.: das Buch – das Büchlein. W pozostałych przypadkach używa się przyrostka -chen, który może pełnić dwie funkcje:

-zmniejszającą, np.:das Tier – das Tierchen
-spieszczając, np.: die Hand – das Händchen.

W tworzeniu tematu pomagali nam content-writerzy ze strony www.jaworznoinfo.pl, gdzie można uzyskać rozmaite informacje regionalne. Zapraszamy do wizyty!