Zespół Szkół nr 1 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Andrychowie

kierunki_zs1

Opis kierunków kształcenia

Baner

 


 

Kierunki Kształcenia w Technikum

Cykl kształcenia w technikum trwa 4 lata. W trakcie cyklu uczniowie zdają egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe w poszczególnych kwalifikacjach przewidzianych dla danego zawodu. Po zakończeniu klasy czwartej abiturient może przystąpić do Egzaminu Maturalnego, który umożliwia podjęcie studiów wyższych.

Charakterystyka zawodu: Technik mechanik 311504

mech_zs1

Technik mechanik jest zawodem kształconym od wielu lat. Zakresem swym obejmuje takie zagadnienia jak: budowa, eksploatacja i naprawa maszyn i urządzeń. Technicy mechanicy mogą znaleźć zatrudnienie zarówno na stanowiskach produkcyjnych, jak i stanowiskach nadzoru technicznego procesów wytwarzania maszyn i urządzeń. Technicy mechanicy pracują przeważnie w przemyśle, lecz także w budownictwie, górnictwie, komunikacji i transporcie, rolnictwie, usługach i w różnych innych dziedzinach gospodarki.mech

Przemysł maszynowy należy do rozwijającej się gałęzi gospodarki w naszym kraju. Technicy mechanicy należą do grupy poszukiwanych pracowników. Ze względu na spełniane funkcje produkcyjne i usługowe, absolwenci tego zawodu znajdują zatrudnienie przede wszystkim w przedsiębiorstwach przemysłu metalowego i maszynowego, przedsiębiorstwach obsługowo-naprawczych, a także w innych działach gospodarki, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją urządzeń technicznych. Szybkie przeobrażenia w technice, technologii, organizacji produkcji i usługach stwarzają potrzebę rozwijania kształcenia w zawodzie. Osoby przedsiębiorcze mogą tworzyć własne firmy.

Technicy mechanicy znajdują zatrudnienie praktycznie we wszystkich zakładach projektowych, produkcyjnych i usługowych branż, w których są projektowane, produkowane i użytkowane i naprawiane maszyny i urządzenia mechaniczne oraz narzędzia pomiarowe, skrawające i inne. Ze względu na wszechstronne przygotowanie w dziedzinie technologii mechanicznej jest zawodem uniwersalnym umożliwiającym łatwe przekwalifikowanie, co stwarza dodatkowe możliwości zatrudnienia.

Charakterystyka zawodu: Technik informatyk 351203

informatyk_zs1

Technik informatyk potwierdzając kwalifikacje wchodzące w skład tego zawodu, uzyskuje wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w trzech obszarach branży informatycznej.

W ramach kwalifikacji E.12 technik informatyk planuje konfiguracje, dobiera podzespoły i montuje z nich komputery. Nadzoruje organizacją pracy podczas montażu. Przygotowuje do pracy systemy komputerowe z oprogramowaniem systemowym i narzędziowym. Przygotowuje i konfiguruje urządzenia peryferyjne. Doradza klientowi w zakresie konfiguracji i modernizacji systemów komputerowych i urządzeń peryferyjnych. Odpowiada za konserwacje urządzeń techniki komputerowej w czasie ich okresu użytkowania. Zabezpiecza, rekonfiguruje i utrzymuje w optymalnej wydajności systemy operacyjne. Wykonuje zadania serwisowe polegające na diagnozowaniu i usuwaniu usterek komputera osobistego, urządzeń peryferyjnych i systemu operacyjnego. Monitoruje pracę systemów komputerowych. Wycenia i kosztorysuje konfiguracje systemów komputerowych oraz ich konserwacje i naprawy. Dba o aspekty ekologiczne na stanowisku pracy (recycling) oraz o bezpieczeństwo i higienę pracy. Potrafi zorganizować i prowadzić sklep komputerowy, serwis czy hurtownię komputerową.

W ramach kwalifikacji E.13 technik informatyk wykonuje projekt okablowania strukturalnego lokalnej sieci komputerowej. Dobiera urządzenia sieciowe, komputery, medium transmisyjne oraz oprogramowanie systemowe i narzędziowe do pracy w sieci lokalnej. Montuje elementy lokalnej sieci komputerowej według projektu. Instaluje i konfiguruje urządzenia sieciowe i sieciowe systemy operacyjne. Odpowiada za właściwe działanie lokalnej sieci komputerowej. Projektuje i wykonuje modernizację lokalnej sieci komputerowej. Administruje zasobami i użytkownikami lokalnej sieci komputerowej. inf_zs1Podłącza sieć lokalną do Internetu i zabezpiecza przepływ danych w sieci. Nadzoruje politykę bezpieczeństwa danych osobowych w postaci elektronicznej. Diagnozuje i naprawia awarie występujące w lokalnej sieci komputerowej. Organizuje pracę podczas montażu sieci i jej naprawy przestrzegając zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Nadzoruje procesami projektowania, montażu i naprawy lokalnej sieci komputerowej. Jest przygotowany do prowadzenia działalności usługowej dotyczącej lokalnej sieci komputerowej.

W ramach kwalifikacji E.14 technik informatyk projektuje i wykonuje strony internetowe, sklepy internetowe i systemy zarządzania treścią. Buduje dynamiczne witryny wykorzystujące internetowe bazy danych i usługi zdalnych serwerów. Tworzy aplikacje, skrypty i aplety wykonywane po stronie klienta oraz serwera. Administruje aplikacjami i witrynami internetowymi. Projektuje i tworzy bazy danych. Doradza klientowi w oprawie graficznej i strukturze budowanej strony. Tworzy i obrabia grafikę, dźwięk i filmy na potrzeby stron internetowych. Zabezpiecza strony internetowe oraz bazy danych. Monitoruje i testuje witryny i aplikacje internetowe. Konfiguruje i naprawia lokalne i internetowe bazy danych. Nadzoruje prace projektowe i wykonawcze dotyczące aplikacji internetowych i baz danych. Prowadzi działalność gospodarczą usługową w zakresie baz danych i aplikacji internetowych.

 

 Charakterystyka zawodu: Technik ekonomista 331403

ekonomistka_zs1

Technik ekonomista potrafi: stosować zasady zarządzania zasobami rzeczowymi, finansowymi i ludzkimi oraz różne formy działań marketingowych; obliczać, interpretować miary statystyczne oraz przetwarzać wyniki; sporządzać typowe dokumenty i sprawozdania dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstw; posługiwać się technicznymi środkami biurowymi; ewidencjonować i analizować operacje gospodarcze; prowadzić rozliczenia finansowe z budżetem, Urzędem Skarbowym, instytucjami ubezpieczeniowymi, bankami i innymi jednostkami organizacyjnymi; prowadzić korespondencję w sprawach osobowych, finansowych i handlowych; sporządzać plany działania jednostki organizacyjnej; obliczać wskaźniki efektywności działalności jednostki organizacyjnej; organizować procesy logistyczne w jednostce organizacyjnej; przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych; stosować przepisy prawa w zakresie wykonywanych zadań zawodowych.ekonomistka_zs1

Zawód technika ekonomisty stwarza duże szanse zatrudnienia na różnorodnych stanowiskach pracy. Nabyte umiejętności zawodowe umożliwiają absolwentowi utworzenie i prowadzenie własnej działalności oraz zatrudnienie na wielu stanowiskach w różnych jednostkach organizacyjnych.

Ekonomiści są osobami cenionymi na rynku pracy, ponieważ posiadają umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów występujących we współczesnych przedsiębiorstwach. Oczekiwania pracodawców nakierowane są na praktyczne umiejętności podczas wykonywania czynności zawodowych zgodnych z opisem stanowisk pracy zawartych w Standardach kwalifikacji zawodowych, związanych między innymi z polityką zatrudnienia, naliczaniem wynagrodzeń, rozliczaniem ubezpieczeń i podatków, księgowością, obrotem pieniężnym, zaopatrzeniem, sprzedażą, gospodarką magazynową, rozliczaniem produkcji, wykonywaniem prac biurowych. Istnieje konieczność posługiwania się nowoczesną technologią oraz korzystania z użytkowych programów finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych, zarządzania magazynem. Analiza ofert pracy wykazała, że wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie księgowości, finansów, obsługi sprzedaży i marketingu.

 

 Charakterystyka zawodu: Technik obsługi turystycznej 422103

turystyk_zs1

Technik obsługi turystycznej organizuje działalność turystyczną; przygotowuje, sprzedaje, realizuje i rozlicza imprezy i usługi turystyczne; udziela informacji turystycznej; obsługuje klientów korzystających z usług turystycznych, np. przewodnickich, pilotażu, noclegowych; obsługuje konferencje, kongresy; prowadzi dokumentację związaną z organizacją imprez i usług turystycznych oraz obsługą klientów; prowadzi działania marketingowe na rzecz turystyki. Zawód technik obsługi turystycznej wymaga umiejętności wykorzystania nowoczesnych technologii, obsługi programów komputerowych, realizowania zadań w systemach rezerwacyjnych oraz wykorzystania nowoczesnych rozwiązań technologicznych.

Technik obsługi turystycznej zatrudnienie może znaleźć w biurach podróży, jednostkach obsługi ruchu turystycznego, placówkach informacji turystycznej, administracji rządowej i samorządowej, obiektach noclegowych, biurach organizatorów kongresów i konferencji.

Znaczenie interdyscyplinarnej turystyki jako sektora gospodarki wciąż wzrasta. Prognozy Instytutu Turystyki dotyczące ruchu turystycznego na świecie wskazują na dynamiczny rozwój branży turystycznej jako sektora gospodarki oraz wzrost udziału turystyki w zatrudnieniu. W dynamicznym rozwoju turystyki zauważalne są trendy związane ze zmianami demograficznymi, ze wzrastającą świadomością i edukacją, trendy dotyczące zdrowia czy informacji. Turystyka stała się też nieodłącznym elementem życia społecznego. turystyk_zs1Branża ta jest specyficzna – wymaga od pracowników wysokiej kultury osobistej, wysokich społecznych kompetencji, stałego kontaktu z ludźmi, komunikatywności, samodzielności i konieczności stałego dokształcania się. Oczekiwania pracodawców, formułowane przede wszystkim w oparciu o opis stanowiska pracy, nakierowane są głównie na kwalifikacje i praktyczne umiejętności związane z obsługą klientów, przygotowaniem atrakcyjnego produktu turystycznego i posługiwaniem się językami obcymi. Kolejnymi istotnym wymogami są znajomość branży, umiejętność obsługiwania systemów rezerwacyjnych oraz sporządzania dokumentacji branżowej, a także duża samodzielność.

Realizacja kształcenia w zawodzie technik obsługi turystycznej wymaga wysoko wykwalifikowanej kadry nauczycieli posiadających kompetencje w zakresie obsługi sprzętu komputerowego, nowoczesnych urządzeń stanowiących wyposażenie pracowni szkolnych oraz merytorycznej, uaktualnianej  wiedzy dostosowanej do nowej podstawy programowej.

 

Charakterystyka zawodu: Technik organizacji reklamy 333906

t.reklamy_zs1

Technik organizacji reklamy przeprowadza analizy marketingowe, zbiera informacje na temat zleceniodawców i ich oczekiwań, przygotowuje informacje niezbędne do realizacji zadań reklamowych, opracowuje wnioski z programów badań rynkowych, pozyskuje klientów do współpracy z firmą, uczestniczy w rozmowach handlowych, prezentuje usługi reklamowe, uczestniczy w tworzeniu i realizacji kampanii reklamowych.

Absolwent ma możliwość podjęcia pracy w: agencjach reklamowych, agencjach public relations, działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, biurach ogłoszeń i działach promocji środków masowego przekazu, agencjach scenariuszowych, studiach graficznych, studiach produkcyjnych, agencjach ds. kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej. Reklama jest ściśle związana z gospodarką rynkową, w której problem stanowi nie tyle wytworzenie jakiegoś produktu lub usługi, ile jego sprzedanie.t.reklamy_zs1 Nasilająca się konkurencja na rynku powoduje, że przedsiębiorcy potrzebują pracowników przygotowanych do wykonywania usług reklamowych, pozyskiwania zleceń i pośrednictwa w ich wykonywaniu oraz wyszukiwania klientów zainteresowanych konkretnymi usługami reklamowymi. Technik organizacji reklamy powinien docierać do odbiorców różnymi środkami reklamy, skutecznie oddziaływać na ich pozytywne postawy, emocje, przekonania. Dlatego w procesie dydaktycznym powinniśmy położyć nacisk na kształtowanie rożnych cech i postaw, a w szczególności komunikatywność, odpowiedzialność i systematyczność w działaniu, umiejętność prowadzenia negocjacji, kształtowania prawidłowych stosunków interpersonalnych, łatwość nawiązywania kontaktów, stosowanie się do zasad prawa, etyki i kultury zawodowej. Ważnym celem procesu kształcenia w tym zawodzie, jest również wyposażenie absolwenta w taki zakres wiedzy i umiejętności o charakterze ekonomicznym, który pozwoli na komunikowanie się i kształtowanie konsumpcji w skali makro- i mikroekonomicznej.

Po ukończeniu szkoły absolwent może kontynuować naukę na wybranej uczelni, a także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.

 

Charakterystyka zawodu: Technik spedytor 333108

spedytor_zs1

Celem pracy spedytora jest organizowanie przewozu towarów w kraju i za granicą. Spedytorem może być tylko ten, kto zawodowo i za wynagrodzeniem, w imieniu własnym albo w imieniu dającego zlecenie, na rachunek zleceniodawcy, podejmuje się wysyłania lub odbioru przesyłki oraz innych czynności związanych z jej przewozem. W obszarze działania spedytora znajduje się transport samochodowy, kolejowy, morski, wodny śródlądowy, lotniczy i intermodalny. Organizowanie przewozów polega na szukaniu klienta, ustalaniu szczegółów dotyczących transportu, negocjowaniu ceny za usługę oraz rozliczaniu usługi. Do zadań spedytora należy także poszukiwanie dodatkowych klientów, aby zapewnić optymalne wykorzystanie środka transportu na całej, planowanej trasie przewozu. W przypadku eksportu oraz importu towarów spedytor odpowiedzialny jest za wypełnianie dokumentów oraz organizację odpraw celnych. Spedytor w swojej pracy doradza w sprawach wyboru gestii transportowej, środka transportu i drogi przewozu, przygotowania ładunku do przewozu. Planuje potrzeby spedycyjne placówki transportowej, co związane jest z określaniem i ustalaniem niezbędnej liczby środków transportu do wykonania zadania przewozowego.

 Do zadań spedytora należy zaliczyć również ubezpieczenie towaru, opracowanie instrukcji wysyłkowych i materiałów informacyjnych dla klientów, zawieranie umów z klientami krajowymi i zagranicznymi biorącymi udział w usłudze przemieszczania ładunku, sporządzanie i kompletowanie dokumentów przewozowych i innych wymaganych przepisami importera, eksportera oraz państw tranzytowych. spedytor_zs1Spedytor organizuje załadunek i wyładunek towarów oraz nadzoruje i monitoruje cały proces przewozowy i operacje przeładunkowe. Na spedytorze spoczywa także obowiązek uzgodnienia każdorazowo sposobów i miejsca dostarczenia ładunku. W szczególnych sytuacjach na zlecenie klienta organizuje czasowe przechowywanie i magazynowanie ładunków. Z przewozami międzynarodowymi związane są zadania dotyczące organizowania odprawy celnej. W sytuacjach zakłóceń w realizacji dostawy towaru zadaniem spedytora jest natychmiastowe likwidowanie wynikłych przeszkód i zakłóceń.

 Miejscem pracy spedytora są pomieszczenia biurowe oraz miejsca załadunku, rozładunku lub przeładunku towarów. W niektórych sytuacjach spedytor bierze również udział w przewozie. Podstawowymi narzędziami pracy spedytora są komputer, fax oraz telefon. Spedytor powinien biegle posługiwać się przynajmniej jednym językiem obcym oraz umieć wykorzystywać zalety Internetu. Spedytor może pełnić funkcje kierownika i podwładnego. Czas pracy uzależniony jest od liczby i rodzaju spraw wymagających załatwienia. Do podstawowych cech, jakie powinien posiadać spedytor, należy zdolność organizacji i negocjacji, łatwość w nawiązywaniu kontaktów z ludźmi oraz samodzielność w pracy, zwłaszcza w zakresie podejmowania decyzji. Spedytora powinna także cechować aktywność przejawiająca się w samodzielnym podejmowaniu działań, bez czekania na wydanie polecenia.

Transport i spedycja należą do rozwijającej się gałęzi gospodarki w naszym kraju. Technicy spedytorzy należą do grupy poszukiwanych pracowników. Spedytor może pracować w przedsiębiorstwach logistycznych, spedycyjnych, transportowych, agencjach obsługi portów morskich, lotniczych oraz we wszystkich przedsiębiorstwach spedytujących wyprodukowane towary oraz w hurtowniach zaopatrujących placówki handlowe.

Charakterystyka zawodu: Technik budownictwa 311204

budowlaniec_zs1

Technik budownictwa może wykonywać i nadzorować organizację zadań zawodowych związanych z: budową domów jednorodzinnych, wielorodzinnych, obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej, budową budowli inżynierskich, kosztorysowaniem robót budowlanych, utrzymaniem obiektów budowlanych, wytwarzaniem materiałów i elementów budowlanych, zarządzaniem budynkami.

 Ze względu na różnorodność stanowisk pracy, różne jest środowisko, w którym technik budownictwa pracuje. Praca w tym zawodzie wykonywana jest przede wszystkim na wolnym powietrzu (budowa obiektów budowlanych), ale także wewnątrz budynków. Technik budownictwa prawie zawsze pracuje w zespole ludzi. W czasie wykonywania pracy współpracuje ze swoimi zwierzchnikami i nadzorem technicznym. Często kontaktuje się z inwestorami obiektów budowlanych. Zdecydowana większość techników budownictwa pracuje w firmach wykonawczych.

 Na terenie budowy zagrożenie stwarzają m.in. wykopy, rusztowania, części ruchome maszyn budowlanych. Występują również uciążliwości pracy związane z warunkami atmosferycznymi (opady deszczu, śniegu, niskie i wysokie temperatury, wiatr). Dla prowadzących roboty ważna jest umiejętność nawiązywania kontaktów i bezkonfliktowego współdziałania ze współpracownikami.

Technika budownictwa winna charakteryzować dobra pamięć (dotycząca ludzi, rzeczy, a szczególnie orientacji na terenie budowy). Praca przy zmiennych, niekorzystnych warunkach atmosferycznych i często nieprzewidzianych warunkach technicznych, wymaga cierpliwości i umiejętności szybkiego dostosowania do nowej sytuacji. Duże znaczenie w tym zawodzie ma dobra sprawność fizyczna oraz duża odporność na zmienne warunki atmosferyczne. Ważną cechą jest dobry wzrok oraz brak lęku wysokości z uwagi na częstą pracę na wysokich rusztowaniach.budowlaniec_zs1

Technik budownictwa może być zatrudniony w: firmach budowlanych budujących budynki oraz budowle inżynierskie, biurach projektowych projektujących obiekty budowlane, organach administracji państwowej i samorządowej, wytwórniach i składach materiałów budowlanych, administracjach budynków i firmach zarządzających nieruchomościami.

W zawodzie technika budownictwa wyróżnia się grupy stanowisk pracy związanych z: wykonawstwem robót budowlanych: ziemnych, fundamentowych, betoniarskich, zbrojarskich, murarskich, ciesielskich, wykończeniowych oraz instalacyjnych, organizacją robót budowlanych, eksploatacją, utrzymaniem obiektów budowlanych oraz sporządzaniem kosztorysów i przygotowywaniem dokumentacji przetargowej.

Budownictwo należy do rozwijającej się gałęzi gospodarki w naszym kraju. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w sekcji budownictwo w 2011 roku było zatrudnionych ok. 500 tys. osób. Osoby te są głównie zatrudniane w prywatnych firmach budowlanych. „Budowlańcy” należą do grupy poszukiwanych pracowników w kraju i za granicami naszego państwa. Pracodawcy w kraju oczekują na profesjonalnie przygotowanych absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i technikum kształcących dla potrzeb budownictwa. W ich ocenie poza kwalifikacjami zawodowymi, ważne są także kompetencje personalne i społeczne, choćby zaangażowanie w wykonywaną pracę. Pracodawcy zagraniczni cenią sobie polskich fachowców z branży budowlanej, jednak wymagają umiejętności posługiwania się językiem zawodowym.

Osoby przedsiębiorcze mogą otworzyć własne firmy budowlane, w których będą zatrudniali innych. Analiza internetowych ofert pracy, prowadzona w oparciu o Centralną Bazę Ofert Pracy zgłoszonych do powiatowych urzędów pracy wykazała, że zawody z obszar budownictwa należą do poszukiwanych na rynku pracy. Najwięcej ofert pracy w branży budowlanej skierowanych było do: murarzy-tynkarzy, betoniarzy-zbrojarzy.

Powyższe informacje pochodzą z programów nauczania w poszczególnych zawodach opracowanych i udostępnianych przez
Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.

 


 Szczegóły oferty kształcenia w Zespole Szkół nr 1 w Andrychowie na rok szkolny 2015/2016

 1. Technik mechanik (symbol 311504):
  • Przedmioty rozszerzone - matematyka, fizyka;
  • Przedmioty uzupełniające - historia i społeczeństwo;
  • Języki obce:
   • Do wyboru przez ucznia - j. niemiecki, j. angielski, j. rosyjski, j. francuski, j. włoski, j. hiszpański;
  • Kwalifikacje:
   • K1 – M. 20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi. – (koniec 3 kl.);
   • K2 – M. 44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń. – (koniec I semestru 4 kl.);
  • Praktyki zawodowe –3 tyg./klasa 2; 4 tyg./klasa 3.
 2. Technik informatyk (symbol 351203):
  • Przedmioty rozszerzone - matematyka, j. angielski;
  • Przedmioty uzupełniające - historia i społeczeństwo;
  • Języki obce:
   • Do wyboru przez ucznia - j. niemiecki, j. angielski, j. rosyjski, j. francuski, j. włoski, j. hiszpański;
  • Kwalifikacje:
   • K1 – E. 12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych. - (koniec 2 kl.);
   • K2 – E. 13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami. – (koniec 3 kl.);
   • K3 E. 14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami. – (koniec I sem. 4 kl.);
  • Praktyki zawodowe – 4 tyg./klasa 3.
 3. Technik ekonomista (symbol 351203):
  • Przedmioty rozszerzone - matematyka, j. angielski;
  • Przedmioty uzupełniające - historia i społeczeństwo;
  • Języki obce:
   • Do wyboru przez ucznia - j. niemiecki, j. angielski, j. rosyjski, j. francuski, j. włoski, j. hiszpański;
  • Kwalifikacje:
   • K1A. 35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji.– (koniec 3 kl.);
   • K2 – A. 36 Prowadzenie rachunkowości. – (koniec I sem. 4 kl.);
  • Praktyki zawodowe – 6 tyg./klasa 3.
 4. Technik organizacji reklamy (symbol 333906):
  • Przedmioty rozszerzone - j. polski, informatyka;
  • Przedmioty uzupełniające - historia i społeczeństwo;
  • Języki obce:
   • Do wyboru przez ucznia - j. niemiecki, j. angielski, j. rosyjski, j. francuski, j. włoski, j. hiszpański;
  • Kwalifikacje:
   • K1 A. 26 Sprzedaż produktów i usług reklamowych. – (koniec 3 kl.);
   • K2 A. 27 Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej. – (koniec I sem. 4 kl.);
  • Praktyki zawodowe – 4 tyg./klasa 3.
 5. Technik obsługi turystycznej (symbol 422103):
  • Przedmioty rozszerzone - geografia, j. angielski;
  • Przedmioty uzupełniające - historia i społeczeństwo;
  • Języki obce:
   • Do wyboru przez ucznia - j. niemiecki, j. angielski, j. rosyjski, j. francuski, j. włoski, j. hiszpański;
  • Kwalifikacje:
   • K1 – T.13 Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych. – (koniec 3 kl.);
   • K2 – T.14 Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych. – (koniec I sem. 4 kl.);
  • Praktyki zawodowe – 6 tyg./klasa 2; 6 tyg./klasa 3.
 6. Technik spedytor (symbol 333108):
  • Przedmioty rozszerzone - geografia, j. angielski;
  • Przedmioty uzupełniające - historia i społeczeństwo;
  • Języki obce:
   • Do wyboru przez ucznia - j. niemiecki, j. angielski, j. rosyjski, j. francuski, j. włoski, j. hiszpański;
  • Kwalifikacje:
   • K1 - A. 28 Organizacja i nadzorowanie transportu. – (koniec 3 kl.)
   • K2 - A. 29 Obsługa klientów i kontrahentów. – (koniec I sem. 4 kl.)
  • Praktyki zawodowe – 4 tyg./klasa 3.
 7. Technik budownictwa (symbol 311204):
  • Przedmioty rozszerzone - matematyka, fizyka;
  • Przedmioty uzupełniające - historia i społeczeństwo;
  • Języki obce:
   • Do wyboru przez ucznia - j. niemiecki, j. angielski, j. rosyjski, j. francuski, j. włoski, j. hiszpański;
  • Kwalifikacje:
   • K1 – B. 18 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich. – (koniec 3 kl.);
   • K2 – B. 33 Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych. – (koniec 3 kl.);
   • K3 – B. 30 Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej. – (koniec I sem. 4 kl.);
  • Praktyki zawodowe – 4 tyg./klasa 3.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

 

MONTER SIECI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH kod zawodu 742202

Kwalifikacje zawodowe

1. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych.
2. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych.

Główne zadania i wykonywane czynności

Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych odpowiada za prawidłowy montaż i remonty sieci oraz instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych, sieci i węzłów ciepłowniczych oraz instalacji grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

 • Wykonuje montaż instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
 • Montuje przyłącza wodno-kanalizacyjne, urządzenia do pomiaru ciśnienia, przepływu wody, gazu, przewodów kanalizacyjnych itp.
 • Wykonuje roboty przygotowawcze związane z budową sieci komunalnych oraz montażem instalacji sanitarnych.
 • Wykonuje roboty związane z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz sieci i węzłów ciepłowniczych.
 • Wykonuje roboty związane z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych.
 • Przeprowadza konserwacje instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych.
 • Usuwa awarie wodociągowe.

Kompetencje i kwalifikacje

Pracę w zawodzie montera sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych może wykonywać osoba, która ukończyła zasadniczą szkołę zawodową. Kształcenie w tym zawodzie odbywa się również w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych i nauki w rzemiośle. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie montera sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych w dalszym procesie kształcenia można uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik urządzeń sanitarnych, uzupełniając wykształcenie ogólne do poziomu średniego.

ELEKTROMECHANIK kod zawodu 7111201

Kwalifikacje zawodowe

1. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych.

Główne zadania i wykonywane czynności

 • Elektromechanik zajmuje się montażem, kontrolą i naprawą oraz konserwacją układów, urządzeń i maszyn elektrycznych.
 • Dokonuje przeglądu technicznego urządzeń elektrycznych.
 • Montuje oraz demontuje podzespoły elektryczne i mechaniczne w urządzeniach i maszynach.
 • Naprawia oraz konserwuje dany sprzęt.
 • Instaluje urządzenia elektryczne oraz nadzoruje eksploatację maszyn i urządzeń elektrycznych w trakcie przeglądów okresowych.

Kompetencje i kwalifikacje

Pracę w zawodzie elektromechanika może wykonywać osoba, która ukończyła szkołę zawodową lub zawodowy kurs kwalifikacyjny.

Elektromechanik powinien mieć wiedzę w zakresie elektryki i mechaniki, montażu i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych, co najmniej podstawą wiedzę o technologii, materiałoznawstwie i pomiarach elektrycznych, powinien znać zasady i procedury postępowania z urządzeniami elektromechanicznymi. Powinien znać i rozumieć zależności pomiędzy montowaniem, naprawą a konserwacją urządzeń.

Elektromechanik powinien znać zasady i przepisy bhp oraz ochrony ppoż., a także radzić sobie z dobieraniem metod, sposobów i materiałów oraz narzędzi niezbędnych przy montowaniu, naprawianiu i konserwowaniu. Powinien umieć czytać dokumentację techniczną, schematy oraz ogólne instrukcje. Osoba na tym stanowisku powinna umiejętnie łączyć fakty w całość w celu podjęcia konkretnych czynności, a także wykonywać czytelną dokumentację po realizacji zadań.

Wykonywanie zwodu elektromechanika wymaga zdolności manualnych, umiejętności precyzyjnego posługiwania się narzędziami i sprzętem niezbędnym do montowania, naprawiania i konserwacji urządzeń i maszyn. Elektromechanika powinna cechować dokładność i precyzyjność oraz dbałość o porządek. Powinien łatwo adaptować się do zmieniającej się sytuacji oraz pracy w różnym tempie.

MODELARZ ODLEWNICZY kod zawodu 721104

Kwalifikacje zawodowe

1. Wykonywanie i naprawa oprzyrządowania odlewniczego z materiałów niemetalowych.
2. Montaż i naprawa oprzyrządowanie odlewniczego wykonanego z metalu.

Główne zadania i wykonywane czynności

Modelarz odlewniczy wykonuje elementy i całe modele metalowe, drewniane, z tworzyw sztucznych i mas ceramicznych, formy do wytwarzania odlewów metodami specjalnymi, matryce do wytwarzania modeli woskowych oraz przyrządy niezbędne do wytwarzania odlewów.

 • Wykonuje elementy i całe modele.
 • Wykonuje i zbroi rdzenie i płyty modelowe.
 • Wykonuje elementy form metalowych do odlewania grawitacyjnego, ciśnieniowego i odśrodkowego.
 • Montuje formy metalowe.
 • Wykonuje i montuje matryce do wytwarzania modeli woskowych.
 • Dokonuje kontroli wymiarowej kształtów omodelowania i oprzyrządowania.
 • Wykonuje oprzyrządowanie formierskie.
 • Zbroi modele drewniane, z tworzyw sztucznych i innych tworzyw.
 • Kompetencje i kwalifikacje

Pracę w zawodzie modelarza odlewniczego może wykonywać osoba legitymująca się dyplomem ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie modelarz odlewniczy. Kształcenie w tym zawodzie odbywa się również w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych i nauki w rzemiośle.

Wykonywanie zawodu modelarza odlewniczego wymaga dobrego stanu zdrowia, sprawności psychofizycznej, skrupulatności, umiejętności pracy w zespole.

OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH kod zawodu 722307

Kwalifikacje zawodowe

1. Użytkowanie obrabiarek skrawających.

Główne zadania i wykonywane czynności

 • Operator obrabiarek skrawających wykonuje obróbki na obrabiarkach skrawających oraz nadzoruje proces wytwarzania produktów na tokarkach lub frezarkach sterowanych numerycznie.
 • Ustawia parametry i nadzoruje pracę obrabiarek skrawających.
 • Mocuje obrabiane przedmioty.
 • Uruchamia, realizuje obróbkę i zatrzymuje obrabiarki skrawające.
 • Wykrywa nieprawidłowości w pracy obrabiarek.
 • Obsługuje przyrządy i narzędzia pomiarowe do sprawdzania jakości wykonanej obróbki.

Kompetencje i kwalifikacje

Pracę w zawodzie operatora obrabiarek skrawających może wykonywać osoba legitymująca się dyplomem ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej. Kształcenie w tym zawodzie odbywa się również w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych i nauki w rzemiośle. W toku dalszego kształcenia można uzupełnić wykształcenie ogólne do średniego, uzyskując tytuł technika mechanika.

Wykonywanie zawodu operatora obrabiarek skrawających wymaga uzdolnień technicznych i manualnych. Operatora powinna cechować odpowiedzialność, samodzielność, dokładność, spostrzegawczość, podzielność uwagi oraz umiejętność koncentracji. Ponadto jest wymagany dobry wzrok (dopuszcza się korygowanie wad okularami) oraz dobra kondycja fizyczna.

Operator obrabiarek skrawających powinien mieć wiedzę na temat: części maszyn i urządzeń, rodzajów połączeń, materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych, środków transportu wewnętrznego, sposobów transportu i składowania materiałów, rodzajów korozji oraz sposobów ochrony przed korozją, technik i metod wytwarzania części maszyn i urządzeń, a także na temat maszyn i narzędzi do obróbki ręcznej i maszynowej, przyrządów pomiarowych stosowanych podczas obróbki ręcznej i maszynowej.

ELEKTRYK kod zawodu 741103

Kwalifikacje zawodowe

1. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych.
2. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych.

Główne zadania i wykonywane czynności

 • Elektryk zajmuje się montażem, instalacją i naprawą instalacji elektrycznych.
 • Montuje, kontroluje i naprawia oraz konserwuje urządzenia oraz instalacje elektryczne.
 • Zajmuje się montażem instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacją techniczną.
 • Instaluje i uruchamia maszyny i urządzenia elektryczne.
 • Dokonuje przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.
 • Wykonuje pomiary, próby po montażu i naprawia instalacje, maszyny i urządzenia elektryczne. Ocenia stan techniczny instalacji maszyn i urządzeń elektrycznych.

Kompetencje i kwalifikacje

Pracę w zawodzie elektryka może wykonywać osoba, która ukończyła szkołę zawodową, technikum elektryczne, elektroenergetyczne lub szkołę policealną. Do wykonywania pracy przy urządzeniach działających pod napięciem, niezależnie od stanowiska, konieczne jest uzyskanie kwalifikacji.

Elektryk powinien mieć wiedzę w zakresie elektryki, znać zasady i procedury postępowania z maszynami, urządzeniami i instalacjami elektrycznymi. Powinien mieć wiedzę na temat projektowania, wytwarzania i eksploatacji urządzeń elektrycznych i energoelektronicznych, informatyki technicznej, systemów pomiarowych itp.

Elektryk powinien znać zasady i przepisy bhp oraz ochrony ppoż., ochrony środowiska oraz ergonomii podczas wykonywania instalacji elektrycznych. Powinien umieć bezpiecznie uwolnić człowieka spod napięcia i udzielić pierwszej pomocy medycznej osobom porażonym prądem elektrycznym. Powinien rozumieć dokumentację techniczną, schematy oraz ogólne instrukcje elektryczne, a także znać aktualne normy i przepisy dotyczące instalacji.

MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH kod zawodu 71905

Kwalifikacje zawodowe

1. Montaż systemów suchej zabudowy.
2. Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich.
3. Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych.

Główne zadania i wykonywane czynności

 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie wykonuje montaż systemów suchej zabudowy, roboty malarsko-tapeciarskie oraz posadzkarskie i okładzinowe.
 • Wykonuje prace wykończeniowe w gotowych budynkach.
 • Montuje ściany działowe, sufity podwieszane, obudowy konstrukcji dachowych, okładziny ścienne i płyty podłogowe w systemie suchej zabudowy.
 • Wykonuje zabudowy ciągów wszelkich instalacji budowlanych.
 • Wykonuje roboty malarskie, tapeciarskie, posadzkarskie i okładzinowe. Szacuje ilość materiałów potrzebnych do wykonywania zleconych robót.

Kompetencje i kwalifikacje

Pracę w zawodzie montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie można wykonywać po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej. Kształcenie w tym zawodzie odbywa się także w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz kształcenia w rzemiośle.

Wykonywanie zawodu montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie wymaga spostrzegawczości, umiejętności koncentracji uwagi i wyobraźni przestrzennej. Do odpowiedniego wypełniania obowiązków w tym zawodzie są przydatne: umiejętność komunikacji oraz odporność na stres.

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie powinien mieć wiedzę na temat: rodzajów i elementów obiektów budowlanych, elementów instalacji budowlanych, materiałów budowlanych i ich zastosowania.

MURARZ - TYNKARZ kod zawodu 711204

Kwalifikacje zawodowe

1. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich.

Główne zadania i wykonywane czynności:

 • Murarz-tynkarz wykonuje z kamienia, cegły, bloczków, pustaków itp. konstrukcyjne i niekonstrukcyjne elementy budynków, a także prowadzi w tym zakresie prace remontowe i konserwatorskie. Wykonuje także tynki w budynkach i innych budowlach z różnych rodzajów zapraw za pomocą ręcznych narzędzi, sprzętu pomocniczego, maszyn i urządzeń do przygotowania zapraw.
 • Przygotowuje zaprawy murarskie.
 • Wykonuje z różnych materiałów mury pełne lub z otworami okiennymi i drzwiowymi, kanałami dymowymi i wentylacyjnymi, o różnej grubości.
 • Wykonuje łuki i sklepienia, mury zbrojone, nadproża płaskie i stropy Kleina, gzymsy, attyki, kominy itd.
 • Osadza stolarkę okienną i drzwiową oraz elementy ślusarki budowlanej.
 • Montuje i demontuje rusztowania do robót murarskich.
 • Wykonuje remonty i rozbiórki konstrukcji murowych.
 • Przygotowuje różne podłoża pod wykonanie tynku.
 • Przygotowuje zaprawy tynkarskie.
 • Osadza w tynku narożniki ścienne i kratki wentylacyjne.
 • Naprawia istniejące tynki.
 • Ocenia przydatność materiałów do wykonania robót murarskich.

Kompetencje i kwalifikacje

Pracę w zawodzie murarza-tynkarza może wykonywać osoba legitymująca się dyplomem ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie murarz-tynkarz. Kształcenie w tym zawodzie odbywa się również w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych i nauki w rzemiośle. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie murarz-tynkarz w dalszym procesie kształcenia może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik budownictwa, uzupełniając wykształcenie ogólne do poziomu średnie.

ŚLUSARZ kod zawodu 722204

Kwalifikacje zawodowe

1. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.

Główne zadania i wykonywane czynności

 • Ślusarz naprawia i konserwuje sprzęt gospodarstwa domowego (zamki, rowery, metalowe ogrodzenia), sprawdza stan techniczny naprawianego sprzętu, dorabia i wymienia uszkodzone części.
 • Przyjmuje do naprawy sprzęt gospodarstwa domowego, rowery, wózki, zamki, ogrodzenia metalowe.
 • Ustala przyczyny wad i niesprawności podstawowych podzespołów i części sprzętu gospodarstwa domowego.
 • Czyści i myje urządzenia przed wykonaniem napraw.
 • Demontuje urządzenia na zespoły i części z wykorzystaniem narzędzi oraz przyrządów ślusarskich.
 • Weryfikuje uszkodzone zespoły i części.
 • Dorabia, dopasowuje i wymienia uszkodzone części.
 • Dopasowuje oraz łączy elementy do spawania i nitowania.
 • Konserwuje i wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne.
 • Czyści oraz konserwuje maszyny, urządzenia i narzędzia ślusarskie.

Kompetencje i kwalifikacje

Pracę w zawodzie ślusarza może wykonywać osoba legitymująca się dyplomem ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie ślusarz. Kształcenie w tym zawodzie odbywa się również w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz nauki w rzemiośle. W dalszym procesie kształcenia można uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik mechanik, uzupełniając wykształcenie ogólne do poziomu średniego.

Ślusarz powinien mieć dobry wzrok i odróżniać barwy, mieć sprawny słuch, co umożliwia mu ocenę zakresu naprawy lub diagnostyki. Bardzo ważna jest zdolność koncentracji, podzielność uwagi i sprawność manualna. Ślusarz powinien cechować się dokładnością, rzetelnością oraz dbałością o czystość i porządek. Ze względu na specyfikę zawodu od ślusarza wymaga się także uzdolnień technicznych i umiejętności komunikacyjnych.

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH kod zawodu 723103

Kwalifikacje zawodowe

1. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

Główne zadania i wykonywane czynności

 • Mechanik pojazdów samochodowych diagnozuje i naprawia podzespoły i zespoły pojazdów samochodowych oraz obsługuje je zgodnie z wymaganiami producenta.
 • Przyjmuje pojazdy samochodowe do naprawy i diagnozuje je, posługując się specjalistycznym sprzętem.
 • Ustala i usuwa usterki w zespołach i układach pojazdów.
 • Wykonuje prace demontażowo-montażowe, naprawia i reguluje zespoły i podzespoły pojazdu, w tym: silnik, skrzynię biegów, sprzęgło, układ hamulcowy, kierowniczy, zawieszenie i inne.
 • Myje oraz czyści części i podzespoły.
 • Dorabia i dopasowuje części nieznormalizowane.
 • Sprawdza jakość wykonanych prac obsługowo-naprawczych za pomocą urządzeń diagnostycznych oraz wykonując jazdę próbną.
 • Wykonuje rozliczenia kosztów obsługi i napraw.

Kompetencje i kwalifikacje

Pracę w zawodzie mechanika pojazdów samochodowych może wykonywać osoba legitymująca się dyplomem ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej. Kształcenie w tym zawodzie odbywa się również w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz nauki w rzemiośle. W dalszym procesie kształcenia można uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik pojazdów samochodowych, uzupełniając wykształcenie ogólne do poziomu średniego.

Mechanik pojazdów samochodowych powinien mieć dobry wzrok i umiejętność odróżniania barw, a także sprawny słuch, który umożliwia ocenę zakresu naprawy lub diagnostyki. Bardzo ważna jest zdolność koncentracji i podzielność uwagi. Mechanik pojazdów samochodowych powinien być dokładny, rzetelny oraz powinien dbać o czystość i porządek w miejscu pracy. Ze względu na specyfikę zawodu od mechanika pojazdów samochodowych wymaga się także uzdolnień technicznych, umiejętności pracy w zespole oraz umiejętności komunikacyjnych. Mechanik pojazdów samochodowych powinien wykazywać gotowość dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji.


Zdjęcia z dnia otwartego IV 2015:

 • dzien_otwarty15-1
 • dzien_otwarty15-10
 • dzien_otwarty15-11
 • dzien_otwarty15-12
 • dzien_otwarty15-13
 • dzien_otwarty15-14
 • dzien_otwarty15-15
 • dzien_otwarty15-16
 • dzien_otwarty15-17
 • dzien_otwarty15-18
 • dzien_otwarty15-19
 • dzien_otwarty15-2
 • dzien_otwarty15-20
 • dzien_otwarty15-21
 • dzien_otwarty15-22
 • dzien_otwarty15-23
 • dzien_otwarty15-24
 • dzien_otwarty15-25
 • dzien_otwarty15-26
 • dzien_otwarty15-27
 • dzien_otwarty15-28
 • dzien_otwarty15-29
 • dzien_otwarty15-3
 • dzien_otwarty15-30
 • dzien_otwarty15-31
 • dzien_otwarty15-32
 • dzien_otwarty15-33
 • dzien_otwarty15-34
 • dzien_otwarty15-35
 • dzien_otwarty15-36
 • dzien_otwarty15-37
 • dzien_otwarty15-38
 • dzien_otwarty15-39
 • dzien_otwarty15-4
 • dzien_otwarty15-40
 • dzien_otwarty15-41
 • dzien_otwarty15-42
 • dzien_otwarty15-43
 • dzien_otwarty15-44
 • dzien_otwarty15-45
 • dzien_otwarty15-46
 • dzien_otwarty15-47
 • dzien_otwarty15-48
 • dzien_otwarty15-49
 • dzien_otwarty15-5
 • dzien_otwarty15-50
 • dzien_otwarty15-51
 • dzien_otwarty15-52
 • dzien_otwarty15-53
 • dzien_otwarty15-54
 • dzien_otwarty15-55
 • dzien_otwarty15-56
 • dzien_otwarty15-57
 • dzien_otwarty15-58
 • dzien_otwarty15-59
 • dzien_otwarty15-6
 • dzien_otwarty15-60
 • dzien_otwarty15-61
 • dzien_otwarty15-62
 • dzien_otwarty15-63
 • dzien_otwarty15-7
 • dzien_otwarty15-8
 • dzien_otwarty15-9

Simple Image Gallery Extended


Zdjęcia z dnia otwartego III 2014 i nagrywania filmu:

 • DSC_4201
 • DSC_4223
 • DSC_4225
 • DSC_4249
 • DSC_4265
 • DSC_4294
 • DSC_4299
 • DSC_4305
 • DSC_4323
 • DSC_4327
 • DSC_4340
 • DSC_4352
 • DSC_6516
 • DSC_6521
 • DSC_6534
 • DSC_6536
 • DSC_6538
 • DSC_6548
 • DSC_6561
 • DSC_6568
 • DSC_6595
 • DSC_6598
 • DSC_6602
 • DSC_6607
 • DSC_6609
 • DSC_6611
 • DSC_6625
 • DSC_6626
 • IMG_7778
 • IMG_7786
 • IMG_7844

Simple Image Gallery Extended


Zdjęcia z dnia otwartego III 2013:

 • dzien_otwarty_2013_01
 • dzien_otwarty_2013_02
 • dzien_otwarty_2013_03
 • dzien_otwarty_2013_04
 • dzien_otwarty_2013_05
 • dzien_otwarty_2013_06
 • dzien_otwarty_2013_07
 • dzien_otwarty_2013_08
 • dzien_otwarty_2013_09
 • dzien_otwarty_2013_10
 • dzien_otwarty_2013_11
 • dzien_otwarty_2013_12
 • dzien_otwarty_2013_13
 • dzien_otwarty_2013_14
 • dzien_otwarty_2013_15
 • dzien_otwarty_2013_16
 • dzien_otwarty_2013_17
 • dzien_otwarty_2013_18
 • dzien_otwarty_2013_20
 • dzien_otwarty_2013_21
 • dzien_otwarty_2013_23
 • dzien_otwarty_2013_24
 • dzien_otwarty_2013_25
 • dzien_otwarty_2013_26
 • dzien_otwarty_2013_27
 • dzien_otwarty_2013_28
 • dzien_otwarty_2013_29
 • dzien_otwarty_2013_30
 • dzien_otwarty_2013_31
 • dzien_otwarty_2013_32
 • dzien_otwarty_2013_33
 • dzien_otwarty_2013_34
 • dzien_otwarty_2013_35
 • dzien_otwarty_2013_36
 • dzien_otwarty_2013_37
 • dzien_otwarty_2013_38
 • dzien_otwarty_2013_39
 • dzien_otwarty_2013_40
 • dzien_otwarty_2013_41
 • dzien_otwarty_2013_42
 • dzien_otwarty_2013_43
 • dzien_otwarty_2013_44
 • dzien_otwarty_2013_45

Simple Image Gallery Extended

 

Rekrutacja 2016/2017

banerek

Konkurs Recytatorski

Dziennik Elektroniczny

Strona informacyjna

Szczęśliwy Numer

Wyniki losowania:
28 III ÷ 01 IV

Poniedziałek -
Wtorek -
Środa 8
Czwartek 25
Piątek 10

 

 

 

 

 

Kształcenie Zawodowe

Kampanie

odpowiedzialny_kierowcaPAHbzk

Wspierają Nas

Gościmy

Odwiedza nas 21 gości oraz 0 użytkowników.